Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg jest organem właściwym do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 771) z wyjątkiem spraw o:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

gdzie obowiązuje właściwość terytorialna stanowiąca obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim tj. miasta:

1) 44-300 Wodzisław Śląski , 44-310 Radlin, 44-280 Rydułtowy i 44-370 Pszów

oraz gminy:

2) 44-350 Gorzyce (w tym Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyczki, Kolonia Fryderyk, Odra,

    Olza, Osiny, Rogów, Turza Śląska i Uchylsko);

3) 44-340 Godów (w tym Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko i Skrzyszów);

4) 44-325 Mszana (w tym Gogołowa i Połomia);

5) 44-360 Lubomia (w tym Buków, Grabówka, Ligota Tworkowska, Nieboczowy i Syrynia);

6) 44-321 Marklowice.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (wzór poniżej).

 

Wierzyciel: …………..........…............                                                       ......................................... imię i nazwisko/ nazwa                                                                                  ( miejscowość, data )  

……………………………………………                                                                                               adres / siedziba

……………………………………………                                                                                                  nr telefonu, adres e-mail

                                                                 O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że w oparciu art. 10 ust.1 i ust. 3 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz załączony wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy korzystam z prawa wyboru do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi:

…………………………………………………..………....…………….....………………………………

zam: ............................................................................................……............................

przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Łukasza Twaróg, mającego Kancelarię Komorniczą w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16.

 

..........................................................................                                                                                 (podpis wierzyciela lub pełnomocnika)