II licytacja ruchomości: samochód osobowy m-ki Volkswagen Polo, rok prod, 1998, nr rej. SWD GM12, nr VIN:WVWZZZ6NZWY245506, poj. 1,9 diesel

Termin licytacji: 
czwartek, 20 Grudzień, 2018 - 15:00
Rodzaj licytacji: 

O B W I E S Z C Z E N I E

O   DRUGIEJ   LICYTACJI   RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg mający kancelarię w Wodzisławiu Śląskim przy ul. św. Jana 16/IV p. na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

20-12-2018 roku o godz. 15:00

odbędzie się w miejscowości: Nieboczowy przy ul.  Ligonia 7  druga licytacja nw. ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

  Nr Opis licytowanej   Wartość w PLN
L.p. prot ruchomości ilość szacunkowa wywoławcza
1 1 samochód osobowy m-ki Volkswagen Polo, rok prod, 1998, nr rej. SWD GM12, nr VIN:WVWZZZ6NZWY245506, poj. 1,9 diesel  1

2 000,00-zł

 1 000,00-zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w podanym wyżej dniu i miejscu licytacji.

 

Zdjęcia: