II licytacja nieruchomości: działka zabudowana w Mszanie

Termin licytacji: 
czwartek, 28 luty, 2019 - 11:15
Rodzaj licytacji: 

                                                   O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

                                     w   dniu   28.02.2019 roku   o  godz.  11:15

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  109 odbędzie się:

                        D R U G A      L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej własność dłużników: Kozielski Andrzej oraz Grzonka Ilona, oznaczonej jako:
działka gruntu nr 2495/336 o powierzchni 0,2687 ha, zabudowana w części południowej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczonym o łącznej powierzchni użytkowej 150,5 m2 oraz budynkiem gospodarczym.
Nieruchomość położona jest w miejscowości: 44-325 Mszana, ul. Mickiewicza 118.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., Wydziale V Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o nr GL1W/00017730/9

                            Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 193 000,00 zł

                  Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. 128 666,67 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 19 300,00 zł uznaną na rachunku urzędowym tut. Komornika w Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim nr 95 8468 0000 0010 0038 6999 0001 najpóźniej do godz. 18.00,  lub gotówką w godzinach otwarcia kancelarii tut. Komornika, dnia poprzedzającego termin licytacji. Rękojmię można złożyć w ww. terminie także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sadu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji w godz. od 14:00 do 16:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu codzienne w godzinach pracy kancelarii komornika, której siedziba mieści się pod adresem wskazanym w nagłówku oraz na stronie internetowej www.komornik-wodzislaw.com.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

                                                                                                Komornik Sądowy Łukasz Twaróg

Zdjęcia: