I licytacja ruchomości: FORD FOCUS, rok prod. 2007

Termin licytacji: 
piątek, 30 Sierpień, 2019 - 09:00
Rodzaj licytacji: 

 

OBWIESZCZENIE   
O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. Łukasz Twaróg mający kancelarię w Wodzisławiu Śląskim przy ul. św. Jana 16/IV p. na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

30-08-2019 roku o godz. 09:00

odbędzie się w miejscowości: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, parking strzeżony przy ul. Podhalańskiej (obok nr 1)  pierwsza licytacja nw. ruchomości.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

  Nr Opis licytowanej   Wartość w PLN
L.p. prot ruchomości ilość szacunkowa wywoławcza
1 1 FORD FOCUS, nr rej. SWD47616, rok prod. 2007, nr VIN: WF0WXXGCDW7K04220, poj. 2,00 TDI, kolor srebrny, drobne uszkodzenia blacharskie  1 10.000,00 zł 7.500,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię wpłacić można w kancelarii komornika, która jest czynna w: pon. od 8.00 do 17.00, wt. - czw. od 8.00 do 16.00. i pt. od 8.00 do 15.00 lub na rachunek urzędowy komornika w Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie nr  10 8436 0003 0101 0438 6999 0002. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się a pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.  Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

 

 

 

Zdjęcia: