I licytacja nieruchomości: lokal mieszkalny w Pszowie

Termin licytacji: 
środa, 16 Styczeń, 2019 - 13:30
Rodzaj licytacji: 

                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz Twaróg zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

                                             w   dniu   16-01-2019  roku   o  godz.   13:30

w  Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Sądowej 3 - sala  nr  104 odbędzie się:

                             P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A      N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej własność dłużnika: Tomaszewski Sebastian, oznaczonej jako:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego na drugim piętrze (trzecia kondygnacja), w budynku wielorodzinnym, należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” z/s w Wodzisławiu Śląskim. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 36,91 m2. Z lokalem wiąże się prawo do korzystania z piwnicy. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Pszów, przy ul. Juranda 2A/10.
Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., Wydziale V Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta o nr GL1W/00070311/5

                                Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 61 600,00 zł

                        Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 46 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. 6 160,00 zł uznaną na rachunku urzędowym tut. Komornika w Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim nr 95 8468 0000 0010 0038 6999 0001 najpóźniej do godz. 18.00,  lub gotówką w godzinach otwarcia kancelarii tut. Komornika, dnia poprzedzającego termin licytacji. Rękojmię można złożyć w ww. terminie także w formie książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sadu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji w godz. od 14:00 do 16:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu codzienne w godzinach pracy kancelarii komornika, której siedziba mieści się pod adresem wskazanym w nagłówku oraz na stronie internetowej www.komornik-wodzislaw.com.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

                                                                                                     Komornik Sądowy Łukasz Twaróg

Zdjęcia: